bebok

12 tekstów – auto­rem jest be­bok.

Jes­tem człowiekiem, mam prob­le­my smut­ne chwi­le i radosne.
Pot­ra­fię do­radzić,wszys­tkim moim `przy­jaciołom` jak i zna­jomym gdy te­go pot­rze­bują. Mar­twię się o nich dbam o kontakt.
Tyl­ko dlacze­go ilek­roć ja pot­rze­buje po­mocy nie fi­zycznej lecz ducho­wej nag­le wszys­cy uciekają ode mnie ,staję się bez wartościowa..?

Jeśli spot­kałeś człowieka god­ne­go miana przy­jaciela to ra­duj się.
Ja nies­te­ty stra­ciłam nadzieję ,że kiedy­kol­wiek spot­kam przyjaciela. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lipca 2010, 21:28

Sie­działa na pa­rape­cie ok­na w uszach miała słuchaw­ki z których wy­doby­wały się dźwięki ulu­bionej piosen­ki,za­jadała się trus­kawka­mi,które On tak uwiel­bia,zdała so­bie już sprawę ,że jej tęskno­ta za nim jest sil­niej­sza niż zwykle..

..i ani ulu­biona piosen­ka,ani trus­kawki jej nie po­mogą mogła tyl­ko cze­kać aż On wróci.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2010, 17:07

To je­go us­ta, spra­wiały mnie naj­bezpie­czniej­szą ko­bietą na świecie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2010, 12:57

Co raz częściej za­pomi­namy ,że ma­my nie oce­niać ludzi z zewnątrz. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 marca 2010, 16:29

Łzy nie są oz­naką słabości,są oz­naką siły. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 marca 2010, 18:12

Pat­rząc na to co dzieje się w dzi­siej­szym świecie muszę stwier­dzić ,że ludzie prędzej zaufają i uwierzą w diabła niż w Je­zusa Chrystusa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2010, 18:27

Miłości nie można pod­dać szan­tażowi, wte­dy bo­wiem nie jest już miłością. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 stycznia 2010, 11:56

rodzi­ce są dziw­ni gdy wra­cam za późno do do­mu to mówią;

-Ty nie masz jeszcze 18 lat
,żeby tak późno wracać.

a gdy nie chcę cze­goś zro­bić to słyszę;

-masz 17 lat ! pra­wie 18 na kar­ku !
Nie jes­teś już dzieckiem.


* a nie praw­da ,że nie jes­tem dziec­kiem dziec­ko jest uk­ry­te w każdym z nas bez względu na to ile się ma lat. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 stycznia 2010, 16:44

Niebo płakało deszczem, słońce op­ro­mieniało jej ścieżkę... a ona zstępo­wała na ziemię krocząc po wielo­bar­wnym moście, zwa­nym tęczą...to było jej szczęście.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2009, 19:28

nie byłeś wart ani jed­nej myśli ani jed­nej wy­lanej łzy ani mych zmartwień.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 grudnia 2009, 18:01
bebok

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność